Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 02.05.2019 - 14:34  //  aktualizácia: 02.05.2019 - 14:37  //  zobrazené: 603

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 18. 04. 2019

číslo:  |  dátum konania: 02.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zasadnutia z MsV č.2 zo dňa 18. 04. 2019

 

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Vypracovanie dokumentu "Ciele, úlohy a požiadavky členov Mestského výboru č. 2 v Senici na volebné obdobie 2018 – 2022" a jeho schválenie.
 3. Novinky v meste.
 4. Rôzne, diskusia.
 5. Záver.

 

K bodu č. 1:

Predseda Mgr. Peter Pastucha privítal všetkých zúčastnených členov MsV č. 2 a zároveň skonštatoval, že je toto zasadnutie uznášania schopné. S pánom Mgr. Filipom Lackovičom uviedli program zasadnutia. Všetci prítomní s programom súhlasili a následne sa prešlo k ďalšiemu bodu zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

Po naštudovaní minuloročného dokumentu „Ciele, úlohy a požiadavky členov Mestského výboru č. 2 v Senici na volebné obdobie 2014 – 2018“ a konzultácii všetkých členov MsV č. 2 sa zostavil nový dokument týchto cieľov na volebné obdobie 2018 – 2022. Členovia predniesli aj požiadavky obyvateľov, ktorí patria pod MsV č. 2 a následne sa prekonzultovali so všetkými členmi, či sa dané požiadavky dajú riesiť a či ich má mesto Senica v kompetencii. Následne vznikol tieto body:

 1. Riešenie havarijného stavu kanalizácie na Starom sídlisku.
 2. Vytypovanie a výstavba nových parkovacích miest na „Starom sídlisku“ – napr. pri bytovke č.325 – 326!!!
 3. Osadenie bankomatu v priestoroch pohostinstva Koruna prípadne potravín CBA – občianska vybavenosť „Starého sídliska“.
 4. Zníženie rýchlosti na príjazd ku križovatke Dlhá a Železničná zo spomínaných ulíc – vodiči nedodržujú rýchlosť jazdy, dokonca pri rýchlosti jazdy len 40 km/hod vychádzajú pri prejazde cez túto križovatku do protismeru, chodci sa obávajú prechádzať cez cestu aj po prechode pre chodcov nachádzajúci sa na križovatke (žiaci 1. ZŠ chodia do školy a pod.)
 5. Na Dlhej ulici v úseku od križovatky Dlhá a Železničná po križovatku Dlhá a Priemyselná (úsek 800m) vyznačiť aj druhý priechod pre chodcov– nachádzajú sa tu 4 autobusové zastávky aj iná občianska vybavenosť.
 6. Na Železničnej ulici vyznačiť prechod pre chodcov v priestore oproti hotelu Senica – občania neustále tadiaľ chodia (reštaurácia, pohostinstvo, Delphi a pod.)
 7. Oprava chodníkov na Starom sídlisku.
 8. Revízia osvetlenia na Starom sídlisku, vybudovanie nového osvetlenia na Železničnej ulici v priestoroch pred „vojenskými bytovkami“, zároveň osvetlenie križovatky SAD Senica na Železničnej ulici.
 9. Vyriešiť prevádzkový poriadok športového ihriska nachádzajúceho sa za bytovkou č.299 – neustále sťažnosti občanov na nevhodné správanie hlavne občanov cudzích národností.
 10. Revitalizácia lavičiek na Starom sídlisku.
 11. Pravidelnejšie vyvážanie trvalých smetných košov na Kasárenskej ulici (pri firme ArcelorMittal).
 12. Osadenie kamerového systému a kamier, aby bolo monitorovaný priestor športového ihriska a priestor Palárikovej ulice – budúci bankomat (Koruna).
 13. Osadenie košov na psie výkaly na Železničnej ulici.
 14. Výstavba nových parkovacích miest na Železničnej ulici v priestore okolo garáží na Starom sídlisku pri parku.
 15. Zrušenie nefunkčného pieskoviska pri bytovom dome č.303/304 a zatrávniť – nerobiť parkovisko!!!
 16. Zriadiť elektrickú prípojku na malé námestie na Starom sídlisku.

 

K bodu č. 3:

Páni Mgr. Peter Pastucha a Mgr. Filip Lackovič v tomto bode programu porozprávali o mestských akciách, o akciách na 1. Základnej škole, o výmene osvetlenia v častiach MsV č. 2 a o výstavbe novej obchodnej zóny zo strany mesta Senica. Uviedli všetkých členom potrebné informácie ohľadom danej mestskej časti z mestského zastupiteľstva, ktoré členovia môžu ďalej poskytnúť občanom danej oblasti.

 

K bodu č. 4:

V tomto bode sa preberalo, ako by sa využil participatívny rozpočet. Padli návrhy ako akcia pre deti, akcia pre dôchodcov, oprava lavičiek, výsadba zelene. Ako sa s týmto rozpočtom bude narábať, sa bude rokovať na ďalšom zasadnutí MsV č. 2.

 

K bodu č. 5:

Na záver sa predseda poďakoval za spoluprácu a prítomnosť všetkým zúčastneným. Predseda požiadal, aby členovia zistili informácie ohľadom spomínanej akcie (financie, účasť, potreby na vykonanie akcie,...). Zistené informácie sa budú preberať na ďalšom zasadnutí MsV č. 2.

 

Súčasťou zápisnice je aj prezenčná listina a dokument "Ciele, úlohy a požiadavky členov Mestského výboru č. 2 v Senici na volebné obdobie 2018 – 2022".

 

V Senici dňa 18. 04. 2019                                                    zapísala: Kristína Pokorná

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!