Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 07.04.2020 - 09:23  //  aktualizácia: 07.04.2020 - 13:02  //  zobrazené: 342

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 5 zo dňa 1. 4. 2020

číslo:  |  dátum konania: 01.04.2020  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania mestského výboru č. 5

konaného dňa 1. apríla 2020

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu

3.  Použitie participatívneho rozpočtu v obvode č. 5

4.  Požiadavky výboru

5.  Záver

 

 

K bodu 1:

Zasadnutie mestského výboru otvorila a rokovanie viedla predsedníčka MSV č. 5 Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Privítala 6 prítomných členov, 5 členovia sa na výbore nezúčastnili.

 

 

K bodu 2:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková oboznámila prítomných s programom. Ten bol následne všetkými prítomnými členmi schválený.

 

 

K bodu 3:

Na základe  diskusie  o použití  prostriedkov  participatívneho  rozpočtu odsúhlasili všetci prítomní členovia výboru  nasledovné zámery, na ktoré chcú použiť prostriedky určené pre ich obvod (suma 3550,-€). Prostriedky budú použité na:

1. Výsadbu 2 stromčekov za bytovým domom č. 1355 na ul. J. Mudrocha – suma 100,- €

    Hlasovanie:  za 6, proti 0, zdržalo sa 0

2. Kúpu a osadenie otočnej bezpečnostnej kamery po prehodnotení s políciou, kde by bola vhodnejšia na bytový dom sv. Cyrila a Metoda č.2872/1 alebo na ul. Sotinská č. 1345, snímajúca časť    ulíc Sotinská a Sv. Cyrila a Metoda (tak, aby zabrala 2 stojiská kontajnerov, pri ktorých býva   problém so znečistením a nezodpovedným vyhadzovaním nadrozmerného odpadu mimo  vyhradených dátumov) - suma 2450,- €

    Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržalo sa 0

3. Kúpu a osadenie lavičiek k detským ihriskám, a to medzi bytové domy č. 1355 a 1356 na ul. Jána 
    Mudrocha a do vnútrobloku bytových domov č. 1349 - 1352 (ul. J. Mudrocha a Novomeského)               - suma 1000,- €

    Hlasovanie: za 6, proti 0, zdržalo sa 0

 

 

 

Uznesenie č. 1/2020

Výbor schvaľuje participatívny rozpočet tak ako je uvedené v bode 3.

Termín: do 31. 7. 2020                                                                            Zodp. Ing. J. Barcaj Drinková

                                                                                                                                 Filip Lackovič

 

 

K bodu č. 4:

Požiadavky výboru:

● opraviť 2 lampy pouličného osvetlenia, ktoré boli zničené v dôsledku prírodnej katastrofy na ulici Sv. Cyrila a Metoda

● odviezť spílené haluze stromov, ktoré sú zložené pri mestskej poliklinike  a na ulici J. Mudrocha 1353 a narúšajú estetiku okolia

● zrenovovať kovové zábradlie za bytovým domom č. 1361 na ul. Gen. L. Svobodu (viď obrázok v prílohe)

● ponatierať staré herné prvky na ul. J. Mudrocha 1353/34 a vo vnútrobloku pred bytovým domom Sotinská 1345 a tu opraviť aj basketbalový kôš, je ohnutý pokiaľ nie je ešte odtrhnutý

● vo vnútrobloku J. Mudrocha pod novým detským ihriskom zrovnať terén a opraviť hojdacieho koníka na strune

● osadiť na pevno lavičky a doplniť detské prvky, opraviť bránky a oplotenie na detskom ihrisku Sv. Cyrila a Metoda

● čistiť pod balkónmi nafúkaný odpad pri bytovom dome Sotinská  1345, teraz bol vyčistený trocha suchého lístia

● neporiadok pri kontajneroch nanesený rôzny odpad mimo kontajnerov, špaky pri mestskej bytovke za poliklinikou

 

 

K bodu č. 5:

Pani predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončila.

 

 

 

 

 

 

Senica, 1. 4. 2020

Zapísal: Mgr. Miroslav Tehlár

 

 

Ing. Jarmila  Barcaj  D r i n k o v á 

predsedníčka mestského výboru č. 5

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!