Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 23.05.2019 - 12:55  //  aktualizácia: 23.05.2019 - 14:17  //  zobrazené: 495

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 5 zo dňa 13. 05. 2019

číslo:  |  dátum konania: 13.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A 

zo zasadania mestského výboru č. 5

konaného dňa 13. mája 2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.  Otvorenie

2.  Schválenie programu

3.  Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia MsV č. 5 zo dňa 13.5.2019

4.  Použitie participatívneho rozpočtu v obvode č. 5

5.  Požiadavky výboru

6.  Diskusia

7.  Záver

 

 

K bodu 1:

Zasadnutie mestského výboru otvorila a rokovanie viedla predsedníčka MSV č. 5 Ing. Jarmila Barcaj Drinková. Privítala 10 prítomných členov, 1 člen sa na výbore nezúčastnil a pán zástupca bol ospravedlnený.

 

 

K bodu 2:

Ing. Jarmila Barcaj Drinková oboznámila prítomných s programom. Ten bol následne všetkými prítomnými členmi schválený.

 

 

K bodu 3:

V tomto bode podala predsedníčka MsV informácie o prerokovaných pripomienkach občanov a MsV č. 5 z predchádzajúceho stretnutia:

● doplniť a opraviť herné prvky a hernú zostavu do vnútrobloku pri bytových domoch č.

1352, 1351, 1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha

            - bude tam premiestnená časť hernej zostavy z rekonštruovaného vnútrobloku S. Jurkoviča,

             druhá časť pôjde na IV.ZŠ

● výsadba stromov za bytovým domom č. 1355 na ul. J. Mudrocha

            - v riešení, p. Gašparová to rieši. Žiadanú náhradnú výsadbu musí uhradiť žiadateľ. Počíta

              sa však v tejto lokalite aj s výsadbou ďalších kusov, ktoré bude hradiť mesto

● opraviť lavičku pred bytovým domom č. 1358/6 a doplniť novú lavičku pred bytovým domom č. 1358/8 na ul. Gen. L. Svobodu,

            - lavička pred bytovým domom č. 1358/6 bola opravená, nová lavička pred bytovým domom

               č. 1358/8 je v riešení, p. Valúšek

- pravidelne čistiť odpadky a nafúkané lístie pri bytovom dome č. 1345 na ul. Sotinská a zároveň zamedziť ďalšiemu znečisťovaniu tak, že sa vybudujú stojiská na kontajnery pri tomto bytovom dome (aby sa tak zamedzilo ďalšiemu náletu odpadu z týchto kontajnerov),

            - oslovené Technické služby mesta Senica – malo tu byť v minulosti osadené oplotenie, riešilo sa to v minulosti, ale bez výsledku. Momentálne sa hľadá optimálne riešenie.

V budúcnosti by to mali riešiť polozapustené kontajnery.

● vybudovať stojiská na kontajnery aj na ul. Sv. Cyrila a Metoda, nakoľko pri veternom počasí je problém so stabilitou kontajnerov i s náletom odpadu z týchto kontajnerov do okolia

            - oslovené Technické služby – možno by bolo reálne častejšie vyvážanie odpadkov. Budeme

              hľadať riešenie. V budúcnosti by to mali riešiť polozapustené kontajnery.

● na ul. Sv. Cyrila a Metoda na konci za detským ihriskom na parkovisku osadiť lampu, nakoľko je tam veľmi tma,

            - lampa bude v budúcnosti osadená v súlade s našom požiadavkou

● na ul. Sv. Cyrila a Metoda poriešiť oplotenie detského ihriska nakoľko je nebezpečné, buď odstrániť, alebo urobiť drevené latkové

            - bude návrh nového oplotenia Mestského podniku služieb

● osadiť kameru na bytový dom č. 1345 na ul. Sotinská – dôvodom sú časté problémy s rušením nočného kľudu i so znečisťovaním okolia domov vandalmi, a taktiež časté vyhadzovanie objemného odpadu ku kontajnerom mimo termíny jeho vývozu

            - kamera je v riešení Mestskej polície mesta Senica a v rámci zvýšenia bezpečnosti bude

              v blízkej dobe osadená

● osadiť malý smetný kôš na parkovisko z bočnej strany kostola Sv. Cyrila a Metoda a taktiež   k chodníku pred oplotenie z čelnej strany kostola

            - smetný kôš na parkovisku z bočnej strany kostola bude v blízkej dobe osadený, smetný kôš

              pred oplotenie z čelnej strany kostola zatiaľ osadený nebude z dôvodu plánovanej novej

              cyklotrasy, ktorá by mala byť vybudovaná práve v tomto priestore

 

 

 

K bodu 4:

Na základe  diskusie  o použití  prostriedkov  participatívneho  rozpočtu odsúhlasili všetci členovia výboru  nasledovné zámery, na ktoré chcú použiť prostriedky určené pre ich obvod (suma 3550,-€). Prostriedky budú použité na:

1. Výsadbu 2 stromčekov za bytovým domom č. 1355 na ul. J. Mudrocha – suma 100,- €, keď bude mesto kupovať stromčeky a robiť výsadzbu požadujeme dokúpiť rovnaké stromčeky z nášho rozpočtu a vysadiť

    Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržalo sa 0

2. Kúpu a osadenie nových herných prvkov do vnútrobloku pri bytových domoch č. 1352, 1351,

    1350  a 1349 na ul. J. Mudrocha  - suma 3450,- € vybraná herná zostava z katalógu FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. herná zostava FLORA 105 kód F105 cena 2375€ bez inštalácie a DPH. Obyvatelia uvedených blokov sa dohodli, že si podklad na zostavu zabezpečia svojpomocne ako aj na zostavu húpačiek  presunutú z bloku S. Jurkoviča. Ostatné prvky zo S. Jurkoviča budú inštalované do areálu IV. Základnej školy s materskou školou Senica jedná sa o jednu zostavu a malý zámoček, ktoré by mal zabezpečiť MsPS. Poprosím pred osadením aspoň 14 dní vopred informovať p. Branislava Heseka z MsP, ktorý zabezpečí predprípravu na osadenie. Zo zvyšnej ceny opraviť húpadlo.

    Hlasovanie: za 10, proti 0, zdržalo sa 0

 

Uznesenie č. 2/2019

Výbor schvaľuje participatívny rozpočet tak ako je uvedené v bode 4.

Termín: do 31.7. 2019                                                                            Zodp. Ing. J. Barcaj Drinková

                                                                                                                               Branislav Hesek

                                                                                                                               Filip Lackovič

 

 

 

 

 

K bodu č. 5:

Požiadavky výboru:

- Trafostanica pred bytovým domom J. Mudrocha 1355 je v zlom vizuálnom stave, poškodené zvody – bola daná požiadavka na elektrárne, ak neopravia treba, aby túto vec riešilo aj Mesto Senica v spolupráci s elektrárňami

● pridať lampu do priestoru medzi kotolňou a barom Aha a tiež k elektro rozvodni pri parkovisku pred detským interiérovým ihriskom Lewík, nakoľko sú tieto priestory v nočných hodinách doteraz neosvetlené

● umiestniť značku „Zákaz vodenia psov“ k trávnatej ploche pred potravinami ŠANCA

● obmedziť parkovanie na ploche pri detskom interiérovom ihrisku Lewík, a to formou nainštalovaných stĺpikov s reťazami, ktoré by nie len upravili parkovanie, ale tiež zabraňovali autám vychádzať z parkoviska po chodníkoch (chodníky v týchto miestach sú aj v dôsledku jazdenia a parkovania áut vo veľmi zlom stave) – viď obrázky v prílohe

● viac sa starať o betónové kvetináče pri lekárni BENU – starať sa o zeleň v nich, skrášliť, príp. zmeniť ich rozostavenie, ktoré v súčasnosti pôsobí skôr chaoticky – viď obrázky v prílohe

● umiestiť v ranných i poobedných hodinách pracovníka z radov dôchodcov na priechod pre chodcov, ktorý sa nachádza pri lekárni BENU na Sotinskej ulici – zvýšila by sa tak bezpečnosť detí idúcich do, resp. zo školy – viď obrázky v prílohe

 

 

K bodu č. 6:

Členovia tohto obvodu sa zhodli na tom, že v Senici chýba pravidelná údržba a starostlivosť o verejné priestory – lavičiek, betónových kvetináčov, zábradlí a pod.

 

 

K bodu č. 7:

Pani predsedníčka poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončila.

 

 

 

 

 

 

Senica, 15. 5. 2019

Zapísal: Mgr. Miroslav Tehlár

 

 

                                                                                        Ing. Jarmila  Barcaj  D r i n k o v á 

                                                                                      predsedníčka mestského výboru č. 5

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!