Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.04.2020 - 16:07  //  aktualizácia: 10.06.2020 - 16:09  //  zobrazené: 1220

Zápisnica z elektronického zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a služieb

číslo:  |  dátum konania: 28.04.2020  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

z elektronického zasadnutia komisie pre správu mestského majetku, obchodu a  služieb

 

 

Z dôvodov mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 a prijatých opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a zo zákona č. 73/2020 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 07.04.2020 dopĺňa z. č. 369/1991 Zb. O obecnom zriadení v platnom znení prebiehalo rokovanie komisie elektronicky – mailom. Členom komisie boli dňa 22.04.2020 zaslané materiály, po naštudovaní ktorých sa členovia vyjadrili predsedovi komisie Ing. Romanovi Sovovi. Termín bol do 28.04.2020 do 12. hodiny. Ing. Sova predložil dňa 28.04.2020 stanovisko komisie zapisovateľke Roderike Petrákovej. K materiálom sa vyjadrili 6 členovia komisie, ich mailová komunikácia je prílohou tejto zápisnice.

 

Dispozície s majetkom:

Uznesenie č. 13/2020

Informatívna správa o stave nehnuteľného majetku za rok 2019

členovia komisie berú na vedomie Informatívnu správu o stave nehnuteľného majetku za rok 2019.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 14/2020

Návrh na nájom nebytových priestorov v budove so súp. číslom 5174 na Čáčovskej ulici v Senici členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom nebytových priestorov, pozostávajúcich z troch miestností na druhom nadzemnom podlaží v celkovej výmere 27,72 m2 v budove so súp. číslom 5174 na Čáčovskej ulici v Senici spoločnosti: Agentúra Noblesa s.r.o., Bahenská 5140/1, 905 01 Senica, IČO: 52 719 251 za účelom jeho využívania v súlade s obchodnou činnosťou spoločnosti na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 20 €/ m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Uznesením Mestského zastupiteľstva v Senici č. 16/2017/454 bol schválený nájom predmetných nebytových priestorov dlhoročnému nájomcovi Lucii Vachovej, ktorá v nich prevádzkovala svadobnú agentúru. Pani Vachová založila spoločnosť Agentúra Noblesa s.r.o., ktorej je výlučnou spoločníčkou a konateľkou a vykonáva  doterajšiu  podnikateľskú činnosť ako právnická osoba.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 15/2020

Návrh na nájom nehnuteľností v kat. území Vrbovce

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom nehnuteľností v kat. území Vrbovce:

-stavba so súp. číslom 417 - dom,  postavený na  parcele č.2576/2

-pozemok CKN parc.č. 2576/2, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 142 m2

-pozemok CKN parc.č. 2576/3, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 241 m2

-pozemok CKN parc.č. 2576/4, druh pozemku zast.plocha a nádvorie vo výmere 155 m2

-pozemok EKN parc.č. 2577/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 597 m2

-pozemok EKN parc.č. 2577/2, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 935 m2

-hospodárska stavba  bez súp.čísla

 

žiadateľovi: Dávid Krč-Turba, 906 06 Vrbovce 417 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu: 50 €/ mesačne. Spolu s nájomcom sú oprávnení nehnuteľnosti užívať jeho manželka a deti. Nájom nehnuteľností je v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Mesto Senica kúpou tejto stavby  v roku 2001 zabezpečilo náhradné bývanie rodine žiadateľa, ktorá sa sem presťahovala zo Senice z bytového domu vo vlastníctve mesta určeného na demoláciu. Žiadateľ je potomok pôvodných nájomcov a doterajším užívateľom na základe nájomnej zmluvy na dobu určitú do 31.05.2020. Zachovanie kontinuity nájomného vzťahu nie je v rozpore s oprávnenými záujmami mesta.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 16/2020

Návrh na nájom časti pozemku CKN parc. č. 3145/1 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom časti vo výmere 100 m2 pozemku CKN parc.č. 3145/1, druh pozemku orná pôda vo výmere 267 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Dušan Mášik, Kolónia 556, 905 01 Senica za účelom pestovania poľnohospodárskych plodín na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 0,30 € /m2/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Predmetný pozemok je dlhodobo využívaný obyvateľmi časti Kolónia na záhradkárske účely a voľnočasové aktivity, mesto nemá v súčasnosti zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má mesto aj finančný príjem.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 17/2020

Návrh na prenájom časti pozemkov CKN parc.č. 669/1 a 669/10 v kat. území Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť nájom častí spolu  vo výmere 12 m2 pozemkov CKN parc.č. 669/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 34503 m2  a parc.č. 669/10, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 22 m2   v kat. území Senica za účelom užívania terasy k prevádzke Eiscafe Delikana na ul. Hviezdoslavova 310, Senica  prevádzkovateľovi : Analim SK, s.r.o., Hviezdoslavova 310, 905 01 Senica, IČO: 47 912 413 na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za cenu 382 €/ rok v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a odst. 9 písmeno c/ ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na pozemku je zhotovená terasa vo vlastníctve nájomcu, realizovaná so súhlasom mesta. Terasy pri  prevádzkach s občerstvením prispievajú ku skvalitneniu poskytovaných služieb a sú obľúbené medzi obyvateľmi, mesto predmetné časti pozemkov nepotrebuje na plnenie svojich úloh a z nájmu má  finančný prínos. Ing. Janovič navrhol stiahnuť materiál z rokovania Mestského zastupiteľstva a zároveň žiada o predloženie správy o všetkých prenajímaných plochách pre terasy v meste Senica.

Za: 5  Proti: 1  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 18/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: „Oplotenie ZŠ Komenského Senica , Vetva C“ v celkovej hodnote 7 901,23 € do správy subjektu: Základná škola, Komenského 959, 905 01 Senica.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Uznesenie č. 19/2020

Návrh na zverenie majetku do správy: Základná škola, V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica

členovia komisie odporúčajú MsZ schváliť zverenie majetku: „Modernizácia odborných učební v ZŠ V.Paulínyho Tótha 32, 905 01 Senica“ v celkovej hodnote 39 591,35 € do správy subjektu: Základná škola,V. Paulínyho Tótha 32,  905 01 Senica.

Za: 6  Proti: 0  Zdržali sa: 0  Počet členov: 9

 

Predseda komisie Ing. Sova doporučil MsÚ v Senici predložiť správu o všetkých prenajímaných plochách pre terasy v meste Senica.

 

 

Ing. Roman Sova v.r.

predseda komisie

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Roderika Petráková

Dňa 29. apríla 2020

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!