Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.02.2024 - 11:26  //  aktualizácia: 02.02.2024 - 11:28  //  zobrazené: 309

Zápisnica  zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  23.01.2024

číslo: 1/2024  |  dátum konania: 02.02.2024  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 1/2024

 zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti  zo dňa  23.01.2024

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program: 

 • otvorenie a úvodné slovo predsedu komisie
 • rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2024,
 • správa o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2023 a zámery organizácie,
 • príprava podujatia  : Ocenenie kultúrnych a pedagogických osobnosti za rok 2023
 • rôzne

 

 1. Otvorenie – na úvod zasadnutia privítal všetkých prítomných predseda komisie Mgr. Pastucha  a oboznámil ich s programom zasadnutia .

 

 1. Úvod zasadnutia patril prerokovaniu rozpisu rozpočtu príspevkovej organizácie – MsKS Senica . Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie je spracovaný v súlade so schváleným rozpočtom MsZ v Senici uznesením č.. 8/2023/252. Rozpočet je určený na zabezpečenie prevádzky a údržby objektov MsKS pre :
 • Dom kultúry
 • Amfiteáter
 • Spoločenský dom Kunov
 • Múzeum Senica
 • Turisticko – informačná kancelária Infosen
 • DAV

Celkové príjmy sú v objeme 1 282 249 €  ktoré tvoria príjmy z krátkodobého a dlhodobého prenájmu , z predaja vstupeniek na podujatia, zo schváleného príspevku mesta Senica v objeme 880 000,- € a zostatku na účte.  Bežné príjmy sú doplnené o kapitálový transfer mesta Senica v objeme 62 000,- €. Tieto kapitálové finančné prostriedky sú určené na dofinancovanie nákupu premietačky do kina Mladosť.

Rozpočet bežných výdavkov je vo výške 1 282 249,- € ,  rozpis zahŕňa finančné prostriedky na pokrytie nákladov :

 • Mzdové náklady
 • Čiastočné hradenia nákladov na energie
 • Náklady na technické zabezpečenie a honoráre pre učinkujúcich pri jednotlivých podujatiach organizovaných bezoplatne pre občanov mesta Senica. Z príjmov z vlastnej činnosti sú rozpísaní finančné prostriedky :
 • dofinancovanie nákladov na energie
 • Spotrebu bežného materiálu
 • Cestovných náhrad
 • Rutinnej a štandardnej údržby
 • Nájomného

Pán Motus, ako člen komisie  podrobne informoval prítomných o plánovaných podujatiach v Múzeu Senica v roku 2024, ktoré budú pravidelne zverejňované na webových stránkach . 

O rozpise rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica na rok 2024 podala informáciu Ing. Výletová.  Rozpis rozpočtu škôl a školských zariadení sa odvíja od skutočnosti schváleného rozpočtu na 8. zasadnutí MsZ v Senici, konaného dňa 14.12.2023 uznesením č.8/2023/252 . Rozpočet  bežných výdavkov je tvorený z prostriedkov zo ŠR, / prenesené kompetencie – normatívne a nenormatívne finančné prostriedky / a finančné prostriedky na materské školy, školské jedálne, základné umelecké školy, centrum voľného času z originálnych kompetencií ako aj z príjmov z nájomného, poplatkov za školy a školské zariadenia, réžie a ostatných príjmov. Celkový rozpočet za školy je rozpísaný v objeme 11 784 811,- €. V rozpise rozpočtu sú zohľadnené finančné prostriedky na mzdy a odvody, prevádzkové náklady – úhradu energii, cestovné, nájomné , materiál ako aj náklady na nevyhnutnú údržbu škôl a školských zariadení .Rozpočet je živým dokumentom , ktorý sa v priebehu roku podľa potreby a možnosti a aktuálneho stavu  získania finančných zdrojov mení  a dopĺňa.  

 

 1. Ďalším bodom programu bolo prerokovanie „ Správy o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2023 a zámery organizácie“ . Predložená správa obsahovala podrobný popis činnosti  podľa jednotlivých prevádzok. Záverom je možné konštatovať , že návštevnosť na jednotlivé kultúrne podujatia sa oproti roku 2022 zvýšila a zámerom MsKS je pokračovať v napĺňaní svojich cieľov , optimálne organizovať plánované aktivity. Hlavným cieľom je naďalej zvyšovať kvalitu služieb  pre občanov mesta Senica a ostatných návštevníkov kultúrnych podujatí organizovaných MsKS Senica .

 

 1.  Súčasťou zasadnutia komisie bol komisiou prerokovaný termín podujatia na ocenenie kultúrnych a pedagogických osobností za rok 2023. Tajomníčka komisie zverejní na webovom sídle mesta výzvu na ocenenie osobností z oblasti pedagogiky, kultúry a umenia a súčasne táto výzva bude odoslaná na všetky školy a školské zariadenia ako aj kultúrnym inštitúciám na predloženie nominácií. Nominácie na  osobností, ktoré by si toto spoločenské uznanie zaslúžili budú predložené v termíne do 06.03.2024 a následne prerokované na zasadnutí komisie.

Predpokladaný termín podujatia je  plánovaný na 09. apríla 2024  v priestoroch koncertnej sály Základnej umeleckej školy Senica .

 

Na záver predseda komisia poďakoval prítomným za účasť a súčasne oznámil, že nasledujúce plánované zasadnutie komisie sa bude konať v termíne 12.03.2024. Všetkým členom komisie bude odoslaná pozvánka na zasadnutie komisie.

 

Uznesenie č.12/2024 zo dňa 23.01.2024

 1. Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 23.01.2024 prerokovala “Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2024 a 

odporúča MsÚ v Senici predložiť Rozpis rozpočtu príspevkovej organizácie (MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2024 na schválenie.

Hlasovanie : Prítomní : 10           za : 10                    proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

Uznesenie č.13/2024 zo dňa 23.01.2024

Komisia pre vzdelanie , kultúru a zbor pre občianske záležitosti na svojom zasadnutí dňa 23.01.2024 prerokovala  „ Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2023 a zámery organizácie a odporúča MsZ v Senici Správu o činnosti Mestského kultúrneho strediska za rok 2023  na schválenie.  

Hlasovanie : Prítomní : 10           za : 10                    proti : 0                 zdržal sa: 0           počet členov : 11

 

Príloha : prezenčná listina                                                    schválil:

                                                                                               Mgr. Peter Pastucha  

                                                                                                 predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Výletová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!