Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Projekty EU
publikované: 28.09.2017 - 09:16  //  aktualizácia: 28.06.2018 - 13:00  //  zobrazené: 5920

Česká cesta

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu: Česká cesta
Kód projektu: 304021C879
Kód ŽoNFP: NFP304020C879
Operačný program: 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 Kvalitné životné prostredie
Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
 
 
Miesto realizácie projektu
 
Slovenská republika, Trnavský kraj, okres Senica, Senica
Česká republika, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, Klobouky u Brna
 
 
Popis projektu
 
Spoločným menovateľom cezhraničnej spolupráce a jej výstupov je história cezhraničného regiónu na pozadí fenoménu historickej Českej cesty. Na prezentáciu témy bude v Senici zrekonštruovaná posledná historická budova, bývalý letohrádok, neskôr Sokolovňa. Bude v nej zriadené mestské múzeum s nosnou témou Českej cesty. Po rekonštrukcii bude objekt zapísaný do zoznamu NKP SR. V chátrajúcom zámku v Kloboukách u Brna so sídlom 100 ročného národopisného múzea bude revitalizovaná, inovovaná a rozšírená expozícia. Čiastočne bude zrekonštruovaný zámok (NKP). Nové expozície s cezhraničným presahom zostaví cezhraničný tím odborníkov. Cieľom projektu je zviditeľniť menej známe kultúrne dedičstvo, vytvoriť ucelený produkt a nové ciele kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
 
 
 
Aktivity projektu
 
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu
(začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                      02/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 
(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 02/2020
 
Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
 
Hlavný prijímateľ: Mesto Senica
 
Typ aktivity:
A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
 
 • A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce): 06/2018 - 09/2019
 • A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva:  07/2019 - 12/2019
 • A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií  cezhraničného charakteru: 02/2018 - 01/2020
 • A07 - Stretnutie pracovného tímu:  02/2018 - 02/2020
 • A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo): 09/2019 - 02/2020
 • A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo): 05/2018 - 02/2020
 • A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu:  07/2019 - 02/2020
 
Typ aktivity:
B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
 
 • B05 - Realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia/mobiliárov v riešenej lokalite (stojany pre bicykle, informačné tabule, odpočívadlá, prístrešky, atď.): 09/2019 - 02/2020
 
Typ aktivity:
F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.
 
 • F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy): 06/2019 - 02/2020
 • F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity: 06/2019 - 02/2020
 • Riadenie projektu 02/2018 02/2020
 • Zabezpečenie povinnej publicity projektu 02/2018 02/2020
 
Hlavný cezhraničný partner: Město Klobouky u Brna
 
Typ aktivity:
A) Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
 
 • A01 - Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce): 11/2018 - 08/2019
 • A02 - Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva: 02/2018 - 06/2019
 • A06 - Vytváranie a revitalizácia múzejných lebo výstavných expozícií  cezhraničného charakteru: 02/2018 - 02/2020
 • A07 - Stretnutie pracovného tímu:  02/2018 02/2020
 • A10 - Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 09/2019 02/2020
 • A11 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo) 05/2018 02/2020
 • A12 - Značenie vo vzťahu k realizovanému objektu 09/2019 02/2020
 
Typ aktivity:
B) Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môžu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
 
 • B09 - Rozširovanie turistických informačných centier/ infobodov/ infostánkov/mestských informačných turistických systémov  za účelom preukázaného zvýšenia informovanosti o turistických atraktivitách cezhraničného regiónu: 08/2018 - 02/2020
 
Typ aktivity:
F) Podpora zavádzania služieb podporujúcich využívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.
 
 • F02 - Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu (audio sprievodca, GPS technológie, QR kódy): 06/2019 - 02/2020
 • F03 - Realizácie publicity a propagácie pomocou webových stránok, sociálnych sietí a ďalších inovatívnych spôsobov propagácie a publicity: 06/2019 - 02/2020

 

 • Riadenie projektu 02/2018 - 02/2020
 • Zabezpečenie povinnej publicity projektu 02/2018 - 02/2020

 

Financovanie projektu

Forma financovania: Nenávratný grant

Celková výška oprávnených výdavkov: 1 531 065,49 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja EÚ: 1 301 405,66 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR SR: 106 959,44 €
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo zdroja ŠR ČR: 23 073,55 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 99 626,84 €

 

Zdroj Partner Suma v EUR % Spolu za zdroj
v EUR
podiel zdroja na rozpočte projektu v %
Celkový rozpočet projektu VP 1 069 594,49 - 1 531 065,49 -
HCP 461 471,00 -
Spolufinancovanie zo zdroja EÚ: VP 909 155,31 85,00% 1 301 405,66 85,00%
HCP 392 250,35 85,00%
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR SR: VP 106 959,44 10,00% 106 959,44 6,99%
HCP 0,00 0,00%
Spolufinancovanie zo zdroja ŠR ČR: VP 0,00 0,00% 23 073,55 1,51%
HCP 23 073,55 5,00%
Vlastné zdroje verejné: VP 53 479,74 5,00% 99 626,84 6,51%
HCP 46 147,10 10,00%
Vlastné zdroje súkromné: VP 0,00 0,00% 0,00 0,00%
HCP 0,00 0,00%
Celkové oprávnený náklady 1 531 065,49 100,00%

 

Priebeh realizácie projektu

https://senica.sk/clanok/diskusia-o-muzeu

https://senica.sk/clanok/hladaju-sa-fotografie-sokolovne

https://senica.sk/clanok/primator-vymenoval-muzejnu-radu

https://senica.sk/clanok/maketa-s-historickym-jadrom-senice-vystavena

https://senica.sk/clanok/male-velke-mesto-klobouky-u-brna-partner-projektu-sokolovne

https://senica.sk/clanok/medzi-schvalenymi-projektmi-aj-projekt-ceska-cesta-na-rekonstrukciu-sokolovne

https://senica.sk/clanok/stanovisko-mesta-senica-k-odkupeniu-budovy-byvalej-sokolovne-prislusnych-pozemkov-pre-ucely-vybudovania-buduceho-mestskeho-muzea-a-reprezentacnych-priestorov?show_css=0

https://myzahorie.sme.sk/c/20573774/odklepnute-senica-dostala-grant-na-mestske-muzeum.html?ref=av-center

https://senica.sk/clanok/pripravuje-sa-rekonstrukcia-sokolovne

https://myzahorie.sme.sk/c/20763162/v-senici-zacnu-s-rekonstrukciou-sokolovne-ktora-sa-stane-sidlom-mestskeho-muzea.html

http://www.nazahori.sk/index.php/senica/item/434-naplanovana-rekonstrukcia-sokolovne-v-senici

https://senica.sk/clanok/rekonstrukcia-objektu-sokolovne-sa-zacne-uz-onedlho?show_css=0

https://senica.sk/clanok/restauratorsky-vyskum-v-sokolovni

http://www.teraz.sk/magazin/na-sokolovni-v-senici-prebieha-restaursk/319245-clanok.html

https://myzahorie.sme.sk/c/20802689/na-sokolovni-v-senici-prebieha-restauratorsky-vyskum.html

https://www.facebook.com/senica.sk/posts/10156349030029083

https://senica.sk/www/clanok/pracovne-stretnutie-projektovych-timov-projektu-ceska-cesta

 

Videoreportáže:

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!